โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม Cruise & Hotel Training School
โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม สาขาพัทยา
Cruise & Hotel Training School (Pattaya Branch)

CHANGE YOUR LIFE PROJECT
โครงการอาชีพเปลี่ยนชีวิต
เรื่องงาน เรื่องเที่ยว เรื่องเดียวกัน รายได้ดี เที่ยวฟรี ทั่วโลก


      School Partner
โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม (สาขาพัทยา)
Cruise & Hotel Training School (Pattaya Branch)


สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบันฝึกอบรมสายเลือดไทย มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลผู้ที่มีความสนใจ อายุระหว่าง 18-33 ปี รับผู้จบวุฒิการศึกษา ระดับ ม. 6 – ปริญญาโท จัดอบรมอาชีพด้านการบริการแบบมืออาชีพ รวมถึงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสำหรับอาชีพบริการ หลักสูตรอบรม ระยะสั้น 2 เดือน รวมถึงการจัดการส่งนักเรียนเข้าร่วมฝึกงานกับโรงแรมระดับ 5-6 ดาว เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อมุ่งปูพื้นฐานเตรียมความพร้อมและสร้างเสริมประสบการณ์ ส่งผลให้ผู้เรียนทราบถึงระบบการทำงาน มีทักษะในการปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับงานด้านบริการที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับบริษัทในระดับสากล

  

โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม (Cruise & Hotel Training School) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบันฝึกอบรมสายเลือดไทยเพื่อผลิตบุคลากรไปทำงานกับบริษัทเรือสำราญระดับโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัมนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีพื้นฐานด้านการศึกษาที่แข็งแกร่งมุ่งสู่ความสำเร็จในชีวิต ที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้อุดมการณ์และความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้ความรู้ ความเข้าใจในสายงานวิชาชีพเรือสำราญ โดยเพิ่มขีดความสามารถด้าานการทำงานบนเรือสำราญ เพื่อช่วยให้คนไทยได้ไปทำงานในเรือสำราญระดับโลกได้มากยิ่งขึ้น เพื่อนำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของแรงงานไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีความมุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวทันนานาชาติด้วยการพัฒนาภาษาอังกฤษ บุคลิกภาพ และทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรภายในประเทศ โดยทีมอาจารย์ที่มีคุณภาพ และประสบควมสำเร็จในการทำงานบนเรือสำราญระดับโลก

โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม (Cruise & Hotel Training School) ที่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเรือรัษฎา โดยได้รับเกียรติจากท่านเตชรัฐ สิมสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพิชัย มะนะสุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ผอ.ฉลอง พูลสุทธิ์ ศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และคุณพิศาล วีรวรรณ กรรมการสภาอุตสาหกรรม เป็นสถานที่ผลิตบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานเรือสำราญระดับโลก โดยทีมอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในเรือสำราญระดับโลกมากกว่า 10 ปี ซึ่งจะใช้หลักสูตรที่ทางโรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมได้ออกแบบและพัฒนา โดยผสมสานหลักสูตรภาษาอังกฤษจากต่างประเทศ เข้ากับธรรมชาติการเรียนภาษาของคนไทย และหลักสูตรดังกล่าวสามารถช่วยพัฒนาทางด้านภาษา บุคลิกภาพ และทักษะในการทำงานเรือสำราญ และเห็นผลได้ภายในระยะเวลาหลังจากการเรียนเพียง 3 เดือน นอกจากนั้นมีสาขาวิชาที่ครบวงจรตอบสนองความต้องการของบริษัทเรือสำราญ จึงทำให้โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมเติบโตอย่างรวดเร็ว

นโยบายโรงเรียน
1. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น
3. เป็นสถาบันสำหรับเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว
4. เป็นสถาบันการฝึกอบรมวิชาชีพเรือสำราญและการโรงแรมทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

โรงเรียนดำเนินการจัดการศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการโดยจัดการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีควมเป็นเลิศทางวิชาการ

วิสัยทัศน์
พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทั้งด้านภาษาอังกฤษ บุคลิกภาพ และทักษะวิชาชีพ

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพ การบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ
2. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. บริการวิชาการด้านการโรงแรมแก่สังคม


© Copy right : www.c-hotschool.com
00039570